Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Miestna organizácia SČK

V roku 2002 si MO ČK pripomínala 65. výročie svojich začiatkov. Už v roku 1937 sa začína organizovať pomoc v prípade vojny – samaritánska služba. Organizáciu civilnej ochrany viedol miestny veliteľ, p. učiteľ Juris za pomoci obecného notárskeho úradu. Bola organizovaná samaritánska služba, ktorej členovia boli vyškolení na samaritánskom kurze, ktorý sa končil skúškou, lekármi. V obci to bola veľmi vítaná vec, lebo členovia vedeli poskytovať prvú pomoc v nešťastí, ktoré boli v dobe technického rozvoja časté.V roku 1960 mala miestna organizácia ČK 52 členov, predsedníčkou bola Vlasta Lukačová.Veľkú aktivitu vykazovala Základná organizácia Československého Červeného kríža v osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov.V roku 1987 mala organizácia 85 členov, ktorých viedol 13 členný výbor a 2 revízori.Predsedom organizácie bola Margita Forgáčová, tajomníčka Horáriková Margita a pokladníčka Daňová Veronika. Metodickú pomoc im poskytovala MUDr. Bôciková Magdaléna a sestra Elena Demková.Od roku 2001 pracuje ako Miestny spolok Červeného kríža pod vedením predsedníčky Ireny Praženicovej. Vo výbore pracujú Zdena Kerdíková – podpredsedníčka, Pokladníčka Elena Likavcová, Anna Kubalová – revízor, Marta Hrnčiarová- člen výboru.Organizácia sa počas svojej dlhoročnej činnosti zameriavala na ozdravovanie životného prostredia, rozvíjanie programu darcovstva krvi, boju proti úrazovosti , školenie dobrovoľných zdravotných sestier, navštevovanie chorých a starších občanov, šírenie zdravotníckej osvety a iné. Na prednáškach s rôznou zdravotníckou tematikou prednášali odborní a obvodní lekári /niektoré boli spojené s premietaním filmov/ . Členovia organizácie sa občanom prihovárali aj prostredníctvom miestneho rozhlasu / zber liečivých rastlín, zbieranie húb, životné prostredie, zdravá výživa a rôzne iné /.Po celé roky mala organizácia dobrú činnosť v darcovstve krvi, niektorí občania získali aj Janského zlatú, striebornú a bronzovú plaketu. Medzi najčastejších darcov krvi patrili: M. Kmeťová, V. Demko, P. Sršeň, J. Plavecký, Š. Camber, P. Lubelec, P. Lauko, L. Švárny, J. Čapčík, J. Tomčík, Dvorský, T. Sliačan, P. Valihora, M. Kubala, Ján Chovan, Anton Hrnčiar, P. Plšičík a mnoho ďalších.Zdravotné sestry vyškolili mladých zdravotníkov pre poskytovanie prvej pomoci, viedli krúžok mladých zdravotníkov pri ZŠ a viedli zdravotné hliadky. Členky v letnom období pomáhali poľnohospodárskemu družstvu pri sušení sena a pri zbere zemiakov. Poriadali aj zbery makovíc, sušených pomarančových kôrok a liečivých bylín.V zimnom období navštevovali starších občanov s balíčkami, spolu so žiakmi ZŠ aj spoluobčanov v domove dôchodcov. Organizácia prispievala svojimi článkami aj do obecných novín.Raz ročne poriadali poznávací zájazd do Čiech alebo na Slovensku, raz aj do Poľska. Finančné prostriedky na tieto podujatia získavali aj z predaja lósov, z poriadanej tanečnej zábavy a tomboly.Výbor organizácie pracuje pravidelne, stretávajú sa 2x mesačne, členské schôdze poriadajú 4x ročne, raz ročne majú výročnú členskú schôdzu. Stretnutia výboru mávajú vo svojej zasadačke v kultúrnom dome, ktorú im poskytol obecný úrad.Na činnosť organizácie sponzorsky prispievajú: Obecný úrad v Liskovej, podnikateľ p. P. Praženica. Organizácia o svojich aktivitách informuje aj ostatných občanov informáciami vo vývesnej skrinke pri kultúrnom dome. Organizácia vo svojich radoch rada privíta nových členov alebo záujemcov o túto prácu, pretože ak slúžia ľuďom, slúžia ľudskosti.

Autor: Elena Hrkľová a Irena Praženic,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív