Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Všeobecne záväzné nariadenia platné v obci Lisková

Rok 2013
VZN č. 2/2011 dodatok č.2Dodatok č.2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lisková č. 2/2011 - o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková (nariadenie o určení výšky príspevku v škole a v školských zariadeniach)
VZN č. 1/2013Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach
Rok 2012
VZN č. 6/2012Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci a finančnej výpomoci v obci Lisková
VZN č. 5/2012Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti (o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lisková)
VZN č. 4/2012Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 3/2012Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
VZN č. 2/2011 dodatok č.1Dodatok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lisková č.2/2011 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
VZN č. 2/2012Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 - o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytované sociálne služby
VZN č. 1/2012Všeobecne záväzné nariadenie č 1/2012 - o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Lisková
Rok 2011
VZN č. 1/2004, dodatok č.3 Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadenie číslo 1/2004 Požiarny poriadok Obce Lisková
VZN č. 5/2011 Školský obvod základnej školy zriadenej Obcou Lisková
VZN č. 4/2011 VZN o dani z nehnuteľnosti (o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lisková)
VZN č. 3/2011 VZN o povolení predajného a prevádzkového času obchodov, pohostinských, reštauračných a iných podobných zariadení právnických a fyzických osôb na území obce Lisková
VZN č. 2/2011 VZN o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková(nariadenie o určení výšky príspevku v škole a v školských zariadeniach)
VZN č. 1/2011 VZN o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách
Rok 2010
VZN č. 3/2008,
dodatok č.1
Dodatok č.1 k samosprávnemu Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy
VZN č. 4/2008,
dodatok č.1
Dodatok č.1 k samosprávnemu Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2007,
dodatok č.2
Dodatok č.2 k samosprávnemu Všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2007 - prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lisková (o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska)
VZN č. 3/2010 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010, o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Lisková
VZN č. 2/2010 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010, o dani z nehnuteľnosti (o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lisková)
VZN č. 1/2010 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda v obci Lisková
Rok 2009
VZN č. 6/2009 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 5/2009 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
VZN č. 4/2009 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
VZN č. 3/2009 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009,ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v obci Lisková počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, ZASK, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda
VZN č. 2/2009 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
VZN č. 1/2009 VZN o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu
Rok 2008
VZN č. 1/2004 dodatok č. 2Požiarny poriadok obce Lisková
VZN č. 2/2007 dodatok č. 1Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lisková
VZN č. 4/2008 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 1/2007 dodatok č. 1O poskytovaní opatrovateľskej služby, o výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu
VZN č. 3/2008o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy
VZN č. 2/2008o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 1/2008o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lisková
Rok 2007
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2004 Požiarny poriadok obce Lisková
VZN č. 3/2007o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 2/2007o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN č. 1/2007o poskytovaní opatrovateľskej služby, o výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu
Rok 2006
VZN č. 2/2006o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 1/2006o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Rok 2004
VZN č. 5/2004o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2004o zriadení školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Lisková
VZN č. 1/2004Požiarny poriadok obce Lisková
Rok 2003
VZN č. 2/2003o chove a držaní psov

Autor: Obecný úrad,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív