Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Zoznam dokumentov

VZN

2013

DokumentDátum nahratia
VZN č. 2/2011 dodatok č.222.02.2014 11:56:26
Dodatok č.2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lisková č. 2/2011 - o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková (nariadenie o určení výšky príspevku v škole a v školských zariadeniach)
VZN č. 1/201322.02.2014 11:55:15
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach

2012

DokumentDátum nahratia
VZN č. 6/201222.02.2014 12:07:25
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci a finančnej výpomoci v obci Lisková
VZN č. 5/201222.02.2014 12:06:11
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti (o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Lisková)
VZN č. 4/201222.02.2014 12:05:00
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 3/201222.02.2014 12:04:14
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
VZN č. 2/2011 dodatok č.122.02.2014 12:03:02
Dodatok č.1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lisková č.2/2011 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
VZN č. 2/201222.02.2014 12:01:36
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 - o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytované sociálne služby
VZN č. 1/201222.02.2014 12:00:40
Všeobecne záväzné nariadenie č 1/2012 - o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Lisková

2011

DokumentDátum nahratia
VZN č. 1/201122.02.2014 12:09:09
VZN o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív