Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Dohoda č.13 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

DOHODA Č. 13/§12IMOS/2014/ OBEC

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec uzatvorená podl\'a § 12 ods. 3 písm. b) bod 4 Zákona Č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len dohoda).

Účastníci dohody

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Sídlo: Námestie Slobody 9, 034 01 Ružomberok
Zastúpený riaditeľom JUDr. Vladimír Mojš

IČO: 37905465 DIČ: 2021763689

bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Č. účtu: SK88 8180 0000 0070 OO 14 3468
(ďalej len úrad)

a

Obec Lisková

v zastúpení starostom obce: Ing. Jozef Murina
IČO: 00315559

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Č. účtu: SK96 5600 0000 00164798 5001

( ďalej len organizátor)

uzatvárajú

túto dohodu.

Článok l.

Preambula

Účelom uzatvorenia tejto dohody je aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Článok II.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je úprava práva povinností ú/astníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec (ďalej len aktivačná činnosť) na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len UoZ).

Článok III.

Práva úradu

1. Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách priamo na mieste ich výkonu.

Článok IV.

Práva a povinnosti organizátora

Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť aktivačnú činnosť tak, aby UoZ vykonávanými prácami získali vedomosti, odborné zručnosti, praktické skúsenosti a pracovné návyky, ktoré by im pomohli zlepšiť podmienky uplatnenia sa na trhu práce.

Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti pre 10 UoZ
od 02.01.2014 do 31.01.2014 v rozsahu: 64 hodín mesačne

v dňoch pondelok - piatok v čase od 7.00 hod. do 18.30 hod.
miesto vykonávania AČ.: obec Lisková

druh vykonávania AČ:

- Rekonštrukcia a údržba obecných budov, detských ihrísk, a miestnych
komunikácií, upratovanie verejných priestranstiev, kosenie, čistenie, odpratávanie
snehu, sociálna výpomoc v obci, donáška obedov nemocným občanom zo

školskej jedálne.

- Sociálna výpomoc v obci - donáška obedov zo školskej jedálne, podanie liekov a ostatné soc. služby podl\'a potreby občanov v súlade s Komunitným plánom Obce Lisková.

3. Denný rozvrh začiatku a konca vykonávania menších obecných služieb:

                                Pondelok       Utorok                                            
časové rozpätie   7.00 -15.00   8.00 - 10.30   11,30 -13.30   17.00 - 18.30   7.00 -15.00   8.00 - 10.30   11 ,30 -13.30   17.00 - 18.30  
počet   zaradených   3   1   1   1   2   I   I   1   
                      Streda       Štvrtok    
časové   rozpätie   7.00-15.00   8.00 - 10.30   11,30-13.30   17.00 - 18.30   7.00 -15.00   8.00 - 10.30   11,30 -13.30   17.00 - 18.30  
počet  zaradených   4   1   I   I   4   1   1   1   
                    Streda               
časové rozpätie   7.00 -15.00   8.00 - 10.30   11,30 -13.30   17.00 - 18.30   
počet  zaradených   3   1   1   1   


 4. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia trvania dohody.

5. Organizátor sa zaväzuje viesť dennú evidenciu dochádzky UoZ (príloha č. 1), ktorí sa zúčastňujú na aktivačnej činnosti s ich vlastnoručným podpisom, ktorým potvrdzujú účasť na vykonávaní aktivačnej činnosti.

Denná evidencia dochádzky musí byť podpísaná štatutárnym orgánom organizátora.

Organizátor je povinný po uplynutí príslušného mesiaca predkladať úradu najneskôr do 3 pracovných dní dennú evidenciu dochádzky UoZ.

6. V prípade mimoriadnej situácie (napr. povodne, snehová kalamita) môže organizátor zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti UoZ mimo stanovených dní a časového rozpätia. Organizátor je povinný o takejto skutočnosti informovať úrad písomne alebo elektronicky a to najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Článok V.

Skončenie dohody

1. Riadne ukončenie tejto dohody nastane riadnym splnením záväzkov oboch účastníkov tejto dohody.

2. Dohodu možno ukončiť na základe písomnej dohody účastníkov dohody.

3. V prípade ak, organizátor poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody, úrad od dohody odstúpi. Pre platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení doručené organizátorovi. Dohoda zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení organizátorovi.

4. Novú dohodu úrad s organizátorom uzatvorí najskôr po uplynutí troch mesiacov od odstúpenia od predchádzajúcej dohody.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov dostane 1 vyhotovenie.

2. Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať len na základe písomného návrhu jedného z účastníkov dohody, písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma účastníkmi dohody.

3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody.

4. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dôsledne prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Liskovej dňa 02.01.2014

V Ružomberku dňa 02.01.2014

Ing. Jozef Murina, starosta obce

JUDr . Vladimír Mojš, riaditeľ úradu

príloha: denná evidencia dochádzky

Za správnosť: Ing. Eva Beťková

Autor: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív