Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Farnosť po r. 1986

Po nástupe vdp.Rudolfa Vetríka bola vykonaná rekonštrukcia farskej budovy - výmena okien, oprava fasády, napojenie vodovodu na faru, vybudovanie sociálneho zariadenia.Po odchode Vdp. Vetríka do Novoti sa stal správcom farnosti od l.3.1986 vdp. Vincent Dorník, ktorý do Liskovej prišiel z farnosti Chmeľnice.15.novembra 1986 si spolu s veriacimi farnosti a prítomnými kňazmi pripomenuli 5O. výročie požehnania kostola Premenenia Pána.V roku l987 bolo vymenené zosilovacie zariadenie v kostole.V roku l988 bola plynofikovaná farská budova.Rok 1989 bol významný pre našu spišskú diecézu, keď 9.9.1989 v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapituli kardinál Jozef Tomko vysvätil za sídelného biskupa vdp. Dr. Františka Tondru. V homílii sv. omše pri tejto príležitosti použil slová „Nad Tatrami svitá“. A skutočne to boli prorocké slová, keď v novembri 1989 padla vyše 4O.rokov trvajúca komunistická diktatúra. V tomto roku sa vykonala nákladná generálna oprava kostolného organa, ktorá stála vyše 1OO tisíc korún.Rok 1990 bol pre rímskokatolícku cirkev významný, všetky diecézy boli obsadené biskupmi, utvorila sa Biskupská konferencia, po 12-tich rokoch bola konečne uvedená do života samo-statná cirkevná provincia na Slovensku na čele s arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom.V dňoch 21. - 22. apríla 199O sme privítali v našom štáte najvzácnejšieho hosťa - hlavu katolíckej Cirkvi Sv. Otca pápeža Jána Pavla II. Približne 400 veriacich z našej obce cestovalo do Bratislavy, kde sa zúčastnili na slávení svätej omše vo Vajnoroch. Stretnutie so Sv. Otcombolo pre všetkých silným duševným zážitkom. Nastalo oživenie duchovného života vo farnosti, začal pracovať detský a mládežnícky spevokol. Dospelý spevokoluž pracoval aj predtým pod vedením organistu prof. Jozefa Šeffera.V roku 1991 bola uskutočnená oprava omietky veže, rok predtým boli pokryté bočné lode medeným plechom v náklade 32O tisíc korún.V roku 1992 bol vymaľovaný interiér kostola, ako aj vonkajšia omietka a tiež fasáda farskej budovy.13.júna 1992 bol vysvätený za diakona tunajší rodák František Kočibal, na vysviacke ktorého sa zúčastnilo mnoho veriacich.11.júla 1992 bol konsekrovaný za pomocného spišského biskupa Mons. Andreja Imricha, ktorý navštívil našu farnosť 3O.8.1992 a vyslúžil sviatosť birmovania.Na Dušičky - 2.11.1992 v 92.roku života odišiel do večnosti vdp. Hypolit Štrbina, ktorý posledných 2O rokov žil v našej farnosti, z toho 11 rokov koncelebroval spolu s vdp. Vetríkom a vdp. Dorníkom sv. omše a vypomáhal pri vysluhovaní sviatosti zmierenia. Bol pochovaný v rodisku 5.11.1992.Rok 1993 sa zapísal do histórie našej farnosti, pretože po takmer 5O.rokoch sa v našom kostole 20.6.1993 slávila primičná sv. omša dp. Františka Kočibala keď deň predtým prijal kňazské vysvätenie v Spišskej kapituli z rúk otca biskupa Františka. Primičným kazateľom bol vdp. Rudolf Vetrík, ktorý má na kňazskom povolaní primicianta nesporne najväčšiu zásluhu a na primičnú omšu prišiel z Novoti peši /3 dni/ ako si predsavzal.Zároveň v tomto roku si pripomenul 25. výročie kňazskej vysviacky vdp. Vincent Dorník, slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bol Mons. Ján Maga.V roku 1993 sa duchovný otec zúčastnil s farníkmi na autobusovom zájazde - púti do Talianska.Tiež boli ustanovení mimoriadni rozdávatelia sv.prijímania: RNDr. Jaroslav Timko a Miloš Lauko.Rok 1994 bol po duchovno-náboženskej stránke bohatým rokom. Bol rokom rodiny. Po dlhoročnej - skoro 5O.ročnej prestávke zažila naša farnosť znova dobrodenie ľudových misií, ktoré vykonali otcovia redemptoristi Ivan Flimel a Virgil Čierny zo Starých hôr v dňoch 19.3. - 27.3.1994.Počas misií okrem všeobecných príhovorov, stavovských prednášok otec Ivan navštívil aj žiakov v škole a mával s nimi detské sv. omše. Mnohým veriacim sa dostalo osobitnej milosti obnoviť svoje spojenie s Bohom a Cirkvou. Medzi najdojímavejšie zážitky patrilo obnovenie manželských sľubov. Aj prijatie sviatosti pomazania chorých bolo pre niektorých prípravou na šťastný prechod do večného života.Je na škodu, že mnohí nevyužili dobrodenia misií...V tomto roku sa v diecéze konali zasvätenia Panne Márii. V septembri bola jeden týždeň aj v našom kostole socha šaštínskej Sedembolestnej Panny Márie. Pri tejto príležitosti sa konali mariánske pobožnosti a zasvätenia.V marci roku 1995 vykonali pátri redemtoristi Flimel a Čierny duchovnú obnovu po minuloročných misiách. Veriacim farnosti udelil novokňazské požehnanie dp. Miloš Krakovský, ktorého matka Emília Čapčíková pochádza z Liskovej.Najdôležitejšou udalosťou bola návšteva Sv. Otca Jána Pavla II., ktorú na Slovensku uskutočnil v dňoch 30.6. - 3.7.1995. Vyvrcholením jeho návštevy bola odpustová slávnosť Navštívenie Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, ktorej sa zúčastnili aj mnohí naši farníci.V novembri roku 1995 sa veriaci s bolesťou rozlúčili s rehoľnou sestrou Devotou, ktorá po 45-ročnom svedomitom si plnení povinností v kostole pre zhoršujúci sa zdravotný stav odišla na odpočinok.V roku 1996 bola v rámci reštitúcií vrátená Cirkvi budova bývalej Rímskokatolíckej ľudovej školy, ktorá je v súčasnosti využívaná pre účely školy a žiakov: školská jedáleň a kuchyňa, dielňa a skladovacie priestory, ako aj pre účely cirkvi: dve triedy - v jednej je farská knižnica a v druhej miestnosti sa stretávajú deti a mládež, tiež v nej majú nácviky detský a mládežnícky spevokol.V roku 1996 v novembri bolo zapojené plynové vykurovanie v kostole v hodnote 235 tisíc korún. 15.novembra 1996 sme oslávili 60. výročie požehnania kostola.Po odchode vdp. Dorníka do Malatinej sa stal správcom farnosti v Liskovej od 1.7.1997 vdp. Mgr. Ing. Stanislav Culka.Duchovný otec po príchode do farnosti našiel ochotných a obetavých farníkov, dospelých, ale aj mládež, ktorí sa s vervou pustili do obnovenia chodníkov krížovej cesty na Liskovskej kalvárii. Mnohé hodiny tu odpracovali pod vedením farníkov Miroslava Kubalu a MUDr. Jána Kubalu. Ich úsilie a snaha počas letných prázdnin bola korunovaná úspechom a na sviatok Povýšenia Svätého kríža 14.9.1997 sa spolu s duchovným otcom zúčastnili na pobožnosti krížovej cesty. Neskôr boli zhotovené zastavenia krížovej cesty /prenosné/ ktoré sa dajú na stromy vždy pred pobožnosťou. Pobožnosti krížovej cesty sa vždy zúčastňuje veľké množstvo veriacich. V prípade priaznivého počasia je na Kalvárii pobožnosť krížovej cesty na Zelený Štvrtok večer po svätej omši, na Veľký Piatok popoludní pred obradmi a na sviatok Povýšenia Svätého kríža alebo Sedembolestnej Panny Márie.V roku 1997 bola podpísaná nájomná zmluva medzi Okresným úradom v Ružomberku a Rímskokatolíckym farským úradom v Liskovej o nájme vo veci cirkevnej školy. Taktiež v novembri 1997 bola budova cirkevnej školy plynofikovaná.Počas vianočného obdobia nový správca farnosti navštívil rodiny farnosti pri príležitosti posviacky ich domov, aby sa bližšie zoznámil s farníkmi.V marci 1998 sa správca farnosti s mladými z farnosti zúčastnil zájazdu - púte do Ríma a iných talianskych miest. Nezabudnuteľná bola generálna audiencia v stredu 18.3.1998, keď blízko nás prechádzal Svätý Otec.Vo februári l998 si pripomenul 20. výročie príchodu do farnosti vdp. Rudolf Vetrík, ktorý celebroval v kostole Premenenia Pána spolu so správcom farnosti ďakovnú svätú omšu.V roku 1999 v októbri sa veriaci farnosti spolu s duchovným otcom zúčastnili na zájazde - púte do Francúzska /Paríž, Lurdy/. Chvíle prežité v pútnickom mieste Lurdy nás posilnili vo viere.Taktiež v roku 1999 bolo v kostole realizované odvetranie kostola.1.januára 2000 a začal sláviť jubilejný Svätý rok 2000, čomu boli venované mnohé duchovné podujatia vo farnosti - poklony, pobožnosti a iné.Veriaci farnosti si vykonali púť do farského kostola v Ružomberku dňa 8.10.2000, ktorý bol stanovený ako kostol na získanie jubilejných odpustkov. Správca farnosti Lisková tam spolu s veriacimi slávil svätú omšu.V roku 2000 boli svojpomocne vybudované sociálne zariadenia v budove cirkevnej školy. Taktiež bola vykonaná rekonštrukcia zvonov vo veži kostola v hodnote vyše 180.000,- Sk. Bolo tiež zapojené a inštalované elektrické odbíjanie hodín.Začiatok Svätého roku 2000 ako aj jeho ukončenie a zároveň privítanie nového tisícročia správca farnosti spolu s veriacimi prežil pri slávení svätej omše.V marci 2001 bola vybudovaná dlažba pri kostole v hodnote vyše 300.000,- korún.Veľkou duchovnou akciou na diecéznej úrovni bolo slávenie Kvetnej nedele 8.4.2001, keď sa v našom kostole uskutočnilo stretnutie mládeže na Kvetnú nedeľu. Svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra spolu so správcom farnosti. Po svätej omši sa uskutočnila v kostole beseda mladých s otcom biskupom.Okrem spomínaných podujatí každý rok je vo farnosti slávnosť prvého svätého prijímania, od roku 1987 pravidelne každých 5 rokov je vysluhovaná sviatosť birmovania.Denne sa slúži v kostole svätá omša, vysluhuje sa sviatosť krstu, sviatosť manželstva.Dvakrát bolo v našom kostole dekanátne stretnutie kňazov - rekolekcia / v máji 1997, v novembri 2002/, pričom slúžil svätú omšu spolu s kňazmi dekanátu pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich.Chorí a nevládni sú mesačne na prvý piatok navštevovaní duchovným otcom, ktorý im vysluhuje sviatosti.Od Veľkej noci roku 2000 sa na záver obradov Bielej Soboty koná procesia pri kostole a na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi procesia cez dedinu, kde sú pripravené štyri oltáriky, pri ktorých po bohoslužbe slova duchovný otec dá veriacim požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou.V roku 2000 navštívili našu farnosť súrodenci Jendruchovci, ktorí nás potešili svojim spevom a hrou na hudobné nástroje pri svätej omši a následne na popoludňajšom koncerte, ktorý bol v kostole. Taktiež v decembri roku 2000 malo v kostole koncert Trávničkovo kvarteto z Banskej Bystrice.Vo farnosti je spevokol dospelých pod vedením dlho-ročného kantora prof. Jozefa Šeffera. Tento spevokol svojim spevom obohacuje pohrebné sväté omše, ako aj pohrebné obrady na obecnom cintoríne a tak sa pričiňuje o dôstojné odprevadenie našich zosnulých farníkov na večný odpočinok.Pri detských svätých omšiach, ktoré sú pravidelne vo štvrtok, spieva detský spevokol.Ďalším spevokolom je mládežnícky spevokol, ktorý účinkuje pri mládežníckych svätých omšiach v piatky, ako aj na slávnosti a sviatky.Mládežnícky spevokol usporiadal dvakrát počas vianočných sviatkov koncert, na ktorom sa zúčastnili mnohí farníci. Spevokoly pracujú pod vedením Bibiány Klačkovej. Mládežnícky spevokol reprezentoval farnosť na festivale mládežníckych spevokolov „Spievajme Pánovi“ v Ružomberku a Likavke.Kostol a prípravu bohoslužieb si nemožno predstaviť bez dlhoročného obetavého kostolníka p. Vladimíra Kubalu.Tiež patrí úprimné poďakovanie farníčkam, ktoré sa starajú o čistotu omšového rúcha kňaza, oblečenia miništrantov a tiež o nádhernú kvetinovú výzdobu a dokoráciu nášho kostola.Život farnosti, pomoc a organizovanie mnohých brigád je nemožné predstaviť si bez obetavého farníka p. Alfonza Kubalu, ktorý veľa času venuje skrášleniu areálu kostola, fary, cirkevnej školy.Nech obetavá a svedomitá dušpastierska práca duchovného otca aj jeho predchodcov je na oslavu Boha a jeho veľkej lásky k nám, a nech slúži všetkým našim farníkom na ceste nasledovania Krista, na ceste k spáse.

Autor: Vdp. Ing. stanislav Culka,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív