Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Územný plán obce Lisková - Zmena a doplnok č.2

Verejný oznam

Obec Lisková ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/01976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce oznamuje verejnosti, že v súlade s §22 ods.1 stavebného zákona a vyhl. Č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii oznamuje prerokovanie návrhu „Územný plán obce Lisková – Zmeny a doplnky č.2“. Návrh je vystavený na verejné nahliadnutie v termíne od 19.6.2013 do 19.7.2013 na Obecnom úrade v Liskovej a na webovej stránke obce. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia. Ing. Jozef Murina starosta obce

Územný plán obce Lisková - Verejný oznam
Územný plán obce Lisková - Zmena a doplnok č.2 - Textová časť
Územný plán obce Lisková - Zmena a doplnok č.2 - Grafická časť

Autor: OÚ Lisková,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív