Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Geografická poloha

Lisková sa nachádza v prímestskej oblasti mesta Ružomberok pri železničnej trati Žilina – Košice. Katastrálne územie obce patrí do Fatransko – Tatranskej oblasti, severná časť do celku Chočské vrchy. Výškové rozpätie katastra je od 480 /Váh/ do 1486 /Zadný Choč/ m nad morom.
Územie obce patrí do klimaticky mierne chladnej až chladnej oblasti, popri Váhu prevláda veľká inverzia teplôt , v horskej časti je inverzia menšia. Krajinná štruktúra : prevažujú lesné porasty, orná pôda, v menšej miere trávnaté porasty.
Územie obce je bohaté na výskyt chránených území: v južnej časti – Národný park Nízke Tatry, v severnej časti – Národná prírodná rezervácia Chočské vrchy. Význam má hojné zastúpenie vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Z druhu živočíšstva môžeme spomenúť výskyt ropuchy obyčajnej, skokana hnedého, jašterice obyčajnej, ďalej slepúch lámavý, vretenica obyčajná, hlucháň obyčajný, viaceré druhy sýkoriek, stehlík čížavý, hýľ obyčajný, jastrab veľký, myšiak hôrny, orol skalný, výr skalný, krkavec, kuna lesná, veverica obyčajná, líška, sviňa divá, jeleň, srnec, medveď hnedý.
Raritou obce je každoročný prílet bocianov bielych, ktoré hniezdia na komíne v materskej školy a v sezóne odchovajú 2-3 mláďatá.
V chránenom území sú platné ochranné podmienky V. stupňa ochrany. Medzi chránené územia a pamiatky patria: Liskovská jaskyňa, prírodná rezervácia Mohylky, čiastočne Ivachnovský luh, Skalná päsť, lesný porast Konislav.
Z drevín sú v lesoch zastúpené borovica, buk, smrekovec, jedľa, smrek. Z nelesnej drevitej vegetácie sú zastúpené vŕba, jelša, topoľ, baza, šípka, hloh, trnka.
Z rastlín horské a vysokohorské druhu reprezentuje veľmi významná fialka chočská, ktorá sa nachádza iba v Chočských vrchoch, kde taktiež rastie ľalia zlatohlavá, prilbica modrá, horec encian, horec luskáčovitý, horcokvet Clusiov, prvosienka holá, astra alpínska, kavil kaderavý, konvalinka, poniklec, klinček včasný.
Z poľných rastlín sú najznámejšie nátržník piesočný, šalvia praslenatá, pamajorán obyčaný, veronika zúbkatá, skorocel kopijovitý, fialka srstnatá, črievičník papučkový, margaréta okrúhlolistá, pŕhľava dvojdomá, mesačnica trváca, hluchavka škvrnitá, malina, deväťsil biely, priblica pestrá, konopáča obyčajný, pichliač zelinový, mäta dlholistá a mnoho ďalších.
Vodné toky sú zastúpené predovšetkým riekou Váh a menšími potokmi. Okrem rýb je v ich okolí množstvo vodného vtáctva, vzácnosťou sú labute. Základné geoekosystémy /pohoria, rieka Váh, vodná nádrž Liptovská Mara , vegetácia so zastúpením flóry a fauny/ určujú ťažiskovú funkciu územia obce, ktorou je rekreácia a cestovný ruch založený na rozvoji vidieckej kultúry, spoznávaní prírody a ako východzí bod rehabilitačných procedúr v termálnych kúpeľoch Bešeňová, v kúpeľoch Lúčky a pri vodnej nádrži Liptovská Mara.
Poľnohospodárstvo: územie obce patrí do typu rastlinnej produkcie s hlavnými plodinami: zemiaky, kukurica, jačmeň, pšenica. V živočíšnej produkcii prevažuje chov ošípaných a hovädzieho dobytka. Územie obce patrí do poľovného revíru Likava – Choč s bohatstvom bežnej poľovnej zveri.

Autor: zdroj - Liskovská pamätnica,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív