Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie pre JDS

Zmluva č. D3/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lisková na rok 2014


 

Čl. I.

Zúčastnené strany:

 

1. Obec Lisková, okres Ružomberok

                                    v zastúpení :                 Ing. Jozef Murina   -   starosta obce

bankové spojenie :      Prima banka Slovensko  a.s. , pobočka Ružomberok

číslo účtu :                  1647985001/5600     

 IČO :                           00315559

 

 

2. Jednota dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia Lisková

v zastúpení:                 Elena Lukáčová, Lisková

                                              bankové spojenie :       –

číslo účtu :                    –     

IČO :                            00897019/500   

 

 

 

Čl. II.

 

          Zmluva sa uzatvára v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lisková č. 1/2006 o poskytovania dotácií  z rozpočtu obce Lisková a na základe  uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liskovej č.356 zo dňa 9. decembra 2013, ktorým bola   schválená dotácia v sume:

600,00  €

/Šesťsto €/

 

 

Čl. III.

 

Prostriedky rozpočtu sa účelovo poskytujú na činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska v roku 2014 podľa  Plánu akcií na rok 2014,  ktorý je  prílohou č. 1 tejto zmluvy.

                                

1.    Termín realizácie:  rok 2014  /Dotácia môže byť použitá do 15. decembra rozpočtovaného roka./

 

  1. Dotácia sa poskytne z pokladne Obecného úradu v Liskovej.

 

  1. V zmysle zákona NR SR č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Vyúčtovanie dotácie obec vykoná na základe dokladov predložených príjemcom dotácie spolu so súpisom dokladov do 15 dní po jej vyčerpaní, najneskôr  však do  15. decembra 2014.

 

 

 

Č1. IV

Príjemca dotácie sa zaväzuje :

 

1. Použiť  prostriedky rozpočtu obce len na účel vymedzený v Čl. III./1 zmluvy.

2. Umožniť hlavnému kontrolórovi obce,  pracovníkom Obecného úradu v Liskovej a Finančnej a legislatívno-právnej komisii vykonávať priebežnú vecnú a účtovnú kontrolu čerpania prostriedkov.

3. Na požiadanie obecného úradu sa zúčastniť na príprave a priebehu akcií organizovaných obcou, prípadne uskutočniť práce pri úprave verejných priestranstiev v obci.

 

Čl. V.

 

O zmene výšky dotácie v priebehu roka môže vo výnimočných situáciách rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo v Liskovej.

 

Čl. VI.

 

1. V prípade, že príjemca dotácie pri nakladaní s prostriedkami obce neplní dohodnuté podmienky, alebo postupuje v rozpore so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  alebo iným všeobecne záväzným predpisom, obec príjemcovi dotácie čerpanie poskytnutých prostriedkov zastaví.

 

2. Ak príjemca dotácie neoprávnene použije prostriedky obce, je povinný vrátiť prostriedky obce vo výške v akej ich neoprávnene vyčerpal. Zároveň je povinný zaplatiť\\\' penále vo výške 0,2 % z neoprávnene použitej alebo zadržanej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou odvodu alebo za každý aj začatý deň neoprávneného použitia poskytnutých prostriedkov .

 

Čl. VII.

 

1. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží obec a jeden príjemca dotácie.

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej  zverejnenia.

 

V Liskovej,   15. januára 2014

                                          

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................                 .........................................................

 

           Ing. Jozef Murina                                              Elena Lukačová     

             starosta  obce

 

 

Autor: Janka Tomková,
Modifikoval: Števo Timko,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív